Supporters

Ouderraad

De ouderraad is een groep ouders die zich vrijwillig inzetten voor onze school. Zij vergaderen ongeveer 1 keer per maand. Zij organiseren gedurende het schooljaar tal van activiteiten waarbij de opbrengst gebruikt wordt voor middelen die nodig zijn in de school bv verfraaiing van de speelplaats, leesboeken… .

Aanspreekpunt ouderraad: Patricia Baciok/ Mieke Stulens

Schoolraad

Nog niet van toepassing

Schoolbestuur

Een schoolbestuur organiseert het onderwijs en is er verantwoordelijk voor. Taken toevoegen. Hiervoor werkt het schoolbestuur nauw samen met de directie.

In België, en dus ook in Vlaanderen, is er vrijheid van onderwijs. Dit principe is in de Belgische grondwet opgenomen. Het betekent dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon scholen mag oprichten en onderwijs mag verstrekken volgens eigen inzichten, zonder enige binding met de overheid. Centraal in de organisatie van het Vlaams onderwijs staat dan ook het begrip schoolbestuur (of inrichtende macht).

Onze school behoort tot het net “gesubsidieerde vrije scholen”.
De inrichtende macht of schoolbestuur is een vzw, vereniging zonder winstoogmerk.

vzw de Sint-Albertscholen van Genk
Kerkplein 3, 3600 Genk

Samenstelling schoolbestuur

  • Voorzitter: Christiane Zels
  • Ondervoorzitter: Walter Labanowski
  • Penningmeester: Roger Steegmans
  • Secretaris: Filip Segers
  • Leden: Frederik Labanowski, Giovanni Gerings, Marie-Claire Machiels